INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: wirtualnewsparcie@ihl.com.pl

 

  1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Irmina Hesse Lojen

Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.ihl.com.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

  1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Administrator.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza kontaktowego oraz formularza zapisu na newsletter.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna  zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda Użytkownika. Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania strony www.ihl.com.pl, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera – jego dane zostaną wówczas usunięte z bazy.

Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z których pomocą realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej).

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik taką zgodę wyraził.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: wirtualnewsparcie@ihl.com.pl